بیلدمی (مرکز فرماندهی)

تهران – اندیشه – خ ابوذر
4-5 کوچه رحمانی
Tel: +44 20 8786 7200
Fax: +44 20 8786 7200
پست الکترونیک: uptheme.ir@gmail.com

بیلدمی آمریکا

تهران – اندیشه – خ ابوذر
44 کوچه رحمانی 10003
Tel: +44 20 8786 7200
Fax: +44 20 8786 7200
پست الکترونیک: uptheme.ir@gmail.com

بیلدمی ایران

تهران – اندیشه – خ ابوذر
کوچه رحمانی
Tel: +44 20 8786 7200
Fax: +44 20 8786 7200
پست الکترونیک: uptheme.ir@gmail.com

بیلدمی ژاپن

تهران – اندیشه – خ ابوذر
کوچه رحمانی
Tel: +44 20 8786 7200
Fax: +44 20 8786 7200
پست الکترونیک: uptheme.ir@gmail.com

بیلدمی آلمان

تهران – اندیشه – خ ابوذر
کوچه رحمانی
Tel: +49-(0)89-360908-0
Fax: +49-(0)89-360908-0
پست الکترونیک: uptheme.ir@gmail.com

خطا: فرم تماس پیدا نشد.