قلمی 1 ، استاندارد 190

چای فله ایرانی قلمی1

توضیحات

توضیحات تکمیلی

PACKED IN

Grade

قلم

Standard Name

190

PACK WIEGHT

دلخواه