خاک چای ، استاندارد100

چای فله ایرانی خاک

توضیحات

توضیحات تکمیلی

PACKED IN

Grade

خاک

استاندارد

100

وزن

دلخواه